Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

B.C. Selby
De Eemschutters
L.T.C. Soestdijk
A.G.V. De Springbokken
B.C. Soest
T.V. Soest-Zuid
A.V. Pijnenburg
De Knickerbockers
B.C. Schoon Slem
Peter's Baan Soest
T.T.V. Shot
Soester Schaakclub
VVZ'49
J.B.V. De Gemshoorn
B.C. Badso
Show & Twirlteam Soesterberg
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Bridge Club Soesterberg
V.V. Sec
V.V. Hees
Nordic Walking Soest
Korfbalvereniging De Eemvogels
St. Bentinck Fonds
M.H.C. Soest
De Duinkikkers
R.T.V. Tempo Toer
Soester Bowling Vereniging
Bowls Club Soest
Firtina'93
Golfclub Soestduinen
V.V. 't Vliegdorp
Smeeing BDC
De Schieter
Damvereniging Soest-Baarn
Sovoco
T.T.V. Overhees
S.O. Soest
B.C. Eemland
L.T.V. Soesterberg
Schaatsvereniging Eemland
The Red Stars
Ski team Soesterberg
De Schieter
Bekijk alle verenigingen

Brief gemeente Soest over subsidiemogelijkheden energiebesparende maatregelen

02-12-2015

Woensdag 2 december is door de gemeente Soest aan de besturen van de sportverenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie een mail gezonden waarin zij geïnformeerd worden over subsidiemogelijkheden voor investeringen in energiebesparende maatregelen. De gemeente Soest wil daaraan een actieve bijdrage leveren de verenigingen in dit proces te ondersteunen, te beginnen met het uitvoeren van een quick-scan.

Hieronder de tekst van de mail vanuit de gemeente Soest:

------

Geacht bestuur,

De rijksoverheid heeft voor sportverenigingen een subsidie beschikbaar gesteld om te investeren in maatregelen om het energieverbruik bij sportverenigingen te verminderen. Dit wordt geïnitieerd vanuit het Nationaal Energieakkoord. Vanaf 4 januari 2016 kunt u als sportvereniging in aanmerking komen voor een subsidie van 30% op de investeringskosten in het kader van energiebesparing en duurzame energie. In deze mail leest u hier meer over.

Ook de gemeente Soest heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Met de Sportfederatie Soest hebben wij overleg gevoerd over de wijze waarop wij u als sportvereniging kunnen ondersteunen met het aanvragen van een subsidie in bovengenoemd kader. Als gemeente hebben wij op de valreep een bedrag weten vrij te maken waarmee we u als sportvereniging willen ondersteunen bij de aanvraag van deze subsidie. Als gemeente zijn we een samenwerking aangegaan met het onafhankelijke bureau Enodes. Dit bedrijf scant uw sportaccommodatie, stelt een energieadvies op, zorgt er samen met u voor dat uw dossier volledig op orde is en dat alle gevraagde documenten voldoen aan de subsidievoorwaarden en dat uw aanvraag ook daadwerkelijk wordt ingediend op 4 januari 2016.

Wat behelst de subsidie?
Het rijk heeft een zogenaamde maatregelenlijst opgesteld waarop staat welke investeringen in energiebesparing of het toepassen van duurzame energie in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld LED-verlichting (binnenverlichting en veldverlichting) en zonnepanelen. Zie bijgevoegde link voor deze lijst http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/maatregellijst-energieadvies-subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie.
Als vereniging kunt u 30% van de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur vergoed krijgen in de vorm van een subsidie. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Als ondergrens geldt een investering van minimaal € 10.000, exclusief arbeidskosten. Als de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een energieadvies dan krijgt u € 500 bovenop de aangevraagde subsidie. Het restant bedrag van de totale investering dient u zelf te financieren. Het uiteindelijke rendement van de investeringen komt immers ook ten goede aan u als sportvereniging in de vorm van lagere energiekosten. Vanuit de gemeente is geen bedrag beschikbaar voor investeringen. Het restant investeringsbedrag of een deel ervan kunt u bijvoorbeeld lenen. Enkele banken bieden in dit kader een speciaal pakket aan. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft aangegeven in dit kader garant te willen staan voor een af te sluiten lening. Indien gewenst kan Enodes de borgaanvraag voor u verzorgen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke ondersteuning bij de subsidieaanvraag geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw vereniging dient aangesloten te zijn bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond;
  • U als vereniging (of stichting) dient de energiefactuur te betalen;
  • U dient de bereidheid te hebben om de rendabele energie beperkende maatregelen uit te voeren indien dit uit de energiescan blijkt. Het gaat hier om maatregelen waarmee energie bespaard of opgewekt kan worden en die leiden tot gelijkblijvende of lagere exploitatielasten;
  • Om op 4 januari 2016 de subsidieaanvraag in te kunnen dienen, wil het bureau Enodes op donderdag 10 december of vrijdag 11 december a.s. uw sportaccommodatie scannen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bureau toegang heeft tot uw sportaccommodatie. U dient deze toegang mogelijk te maken. In dit kader verzoeken wij u een contactpersoon door te geven (naam + telefoonnummer) die deze toegang mogelijk maakt;
  • Om snel een berekening te maken van eventueel te realiseren besparingen dient het bureau Enodes te beschikken over de volgende documenten m.b.t. uw vereniging:

        a.      Jaarafrekening elektriciteit
        b.      Jaarafrekening gas
        c.      Leveringscontract van de energieleverancier
        d.      Eventuele plattegronden, bouwvergunningen en verlichtingsplannen in uw bezit.
       Deze documenten dienen uiterlijk 14 december a.s. in het bezit te zijn van Enodes.

Interesse?
Deze subsidiemogelijkheid lijkt ons een mooi kans voor u als vereniging om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Met behulp van de subsidie kunt u een belangrijke stap zetten naar lagere energiekosten en een beter milieu. Indien u interesse heeft om in aanmerking te komen voor gemeentelijke ondersteuning bij een subsidieaanvraag in het kader van energiebesparing en duurzame energie, wordt u verzocht dit kenbaar te maken vòòr dinsdag 8 december a.s. Dit kan door middel van het sturen van een mail aan M. Ahlers van de afdeling Sport van de gemeente Soest (m.ahlers@soest.nl).

Meer informatie?
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u zich wenden tot:

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Energiebesparende maatregelen staat ook als agendapunt geagendeerd voor de ALV van de Sportfederatie van dinsdag 8 december a.s. Tijdens dit onderdeel ben ik aanwezig om wellicht nog openstaande vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Marco Ahlers

----


Nieuwsoverzicht