Sport in Soest Sport Federatie Soest

Sportverenigingen

M.H.C. Soest
B.C. Selby
St. Bentinck Fonds
Mountainbike Vereniging Midden Nederland
Smeeing BDC
De Schieter
Golfclub Soestduinen
Nordic Walking Soest
Peter's Baan Soest
B.C. Eemland
B.C. Soest
L.T.V. Soesterberg
T.T.V. Overhees
L.T.C. Soestdijk
Korfbalvereniging De Eemvogels
Schaatsvereniging Eemland
Bowls Club Soest
De Duinkikkers
Soester Bowling Vereniging
Show & Twirlteam Soesterberg
A.G.V. De Springbokken
VVZ'49
Damvereniging Soest-Baarn
De Schieter
Sovoco
Ski team Soesterberg
J.B.V. De Gemshoorn
T.V. Soest-Zuid
B.C. Badso
De Eemschutters
A.V. Pijnenburg
The Red Stars
S.O. Soest
Soester Schaakclub
De Knickerbockers
V.V. 't Vliegdorp
Firtina'93
V.V. Hees
Bridge Club Soesterberg
R.T.V. Tempo Toer
B.C. Schoon Slem
T.T.V. Shot
V.V. Sec
Bekijk alle verenigingen

Het besluit van het college

16-01-2014

Wethouder Van Berkel berichtte namens het college de gemeenteraad vandaag het volgende:

Geachte leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders heeft hedenmiddag besloten om uw raad het voorstel voor te leggen om:

1.   In te stemmen met het voorstel om sportbestuurders de gelegenheid te geven om zelf met voorstellen te komen ten aanzien van:

  • een nieuwe huursystematiek voor de sport en
  • invulling van de reeds opgelegde taakstelling van € 500.000 op het beleidsterrein sport binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld met de sportvisie 2013-2016 en de bijbehorende aangenomen motie d.d. 19 september 2013.

2.   Invoering van de nieuw te ontwikkelen huursystematiek uiterlijk pas in laten gaan op 1 augustus 2015 en tot die tijd het huidige passe-partoutsysteem handhaven.

Daarmee heeft het college besloten om de door de gemeente Soest ontwikkelde scenario’s voor invoering van een nieuw tariefstelsel voor de sport niet aan uw raad voor te leggen. In plaats hiervan stelt het college aan uw raad voor om de sport zelf de gelegenheid te geven om met een gedragen plan te komen voor een nieuw tariefstelsel en invulling van de taakstelling van 500.000 euro op het beleidsterrein sport. Het college moet constateren dat de huidige voorstellen van het college een voor de sportverenigingen onbegaanbare weg is. Sportbestuurders hebben in het algemeen aangegeven dat zij zich tijdens het proces onvoldoende gehoord voelen en dat zij de nieuwe huursystematiek en de tarieven zoals die er nu liggen afwijzen. Het tijdpad om in januari 2014 de uitkomsten te presenteren is ontoereikend geweest. Hierdoor was er onvoldoende gelegenheid om uitgangspunten goed te toetsen en te bespreken met vertegenwoordigers van sportverenigingen. Uiteraard beseft het college dat draagvlak en bezuinigingen op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Het college vindt echter dat de nu ontstane situatie te weinig houvast biedt om de uitkomsten uit het doorlopen proces dat hiervoor is geschetst ter besluitvorming voor te leggen aan uw raad, laat staan te implementeren.

Burgemeester en wethouders hebben dan ook besloten om de plannen niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

De Sportfederatie Soest en de Kerngroep hebben maandag 13 januari jl. het aanbod gedaan om vanuit sportbestuurders zelf tot (gedragen) voorstellen te komen voor een nieuw tariefstelsel en invulling van de reeds opgelegde taakstelling van € 500.000,-. Het college stelt uw raad voor om de sportbestuurders deze gelegenheid te bieden en het huidige passe-partoutsysteem tot augustus 2015 te handhaven zodat de sport ook de tijd krijgt om te anticiperen op de nieuwe huursystematiek.

Opdracht blijft wel de financiële taakstelling en de inrichting van een nieuwe tariefstelsel conform de opdracht en de meegegeven kaders van de gemeenteraad. De kaders die uw raad in september 2013 vaststelde zijn:

  • Er een financiële taakstelling voor de sport is gesteld op € 500.000 met ingang van 2015;
  • Het passe-partoutsysteem wordt vervangen door een huursysteem met een relatie tot de kosten van het complex;
  • De sport moet tijdig kunnen anticiperen op de koerswijziging;
  • Verenigingen en sportfederatie moeten betrokken worden bij het vaststellen van de huursystematiek
  • De draagkracht van verenigingen moet meewegen bij de vaststelling van de huurtarieven;
  • Bij de vaststelling van de huurtarieven moet de mate waarin een vereniging zelf voorziet in haar onderhoud worden meegewogen;
  • Bij de draagkracht moeten de terugverdienmogelijkheden die een vereniging heeft op het gehuurde complex worden meegewogen.

Met de sportfederatie en Kerngroep worden z.s.m. werkafspraken gemaakt onder welke voorwaarden het vervolgtraject plaatsvindt.

Uiteraard bieden wij u de stukken via uw griffie aan maar het leek me goed om u direct na de besluitvorming door het college direct te informeren over de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Jannelies van Berkel

Wethouder Bewegen

Met verwijzing naar


Nieuwsoverzicht