Check de settings tempMode of zet de Tempmode checker in de index uit!
408 woorden
2 minuten leestijd

Quickscan sportdeelname in Soest uitgebracht

Afgelopen week is een Quickscan Sportdeelnamebeleid 2022 uitgebracht aan de gemeenteraad van Soest door de Rekenkamercommissie Soest.

Naast het formuleren van het onderzoek, de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd wordt verslag gedaan van de bevindingen en worden conclusies getrokken. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om de sportdeelname in Soest verder te bevorderen via het aanscherpen van het beleid terzake.

De 5 geformuleerde aanbevelingen conclusies luiden:

  • Maak een integrale visie gericht op sport en bewegen in de openbare ruimte met strategische doelen en maatregelen die SMART geformuleerd zijn. Koppel het accommodatiebeleid aan de gestelde doelen (denk aan de betekenis van sportdeelname voor gezondheid bijvoorbeeld met een gezonde sportkantine en aandacht voor specifieke doelgroepen of de maatschappelijke rol die de gemeente heeft). Speel hierbij in op de speerpunten (kansen) uit het sportakkoord, voeg dat samen met het preventieakkoord voor een samenwerking met andere domeinen.
  • Continueer de buurtsportcoachregeling. Buurtsportcoaches hebben een specifieke rol bij het in beweging brengen van kwetsbare groepen. Het is belangrijk dat dit wordt voortgezet, waarbij wel goed gekeken wordt naar wat wel en niet werkt. Dat dient een plek te krijgen in de nieuwe sportvisie.
  • Zet in op monitoring van het beleid gerelateerd aan de strategische doelen die u gaat stellen. Gebruik de rode draad uit de monitoring voor het bijstellen van beleid(sdoelen).
  • Draag zorg voor een vertegenwoordiging van de gehele sport- en beweegsector bij de beleidsvoor­bereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.
  • Vanwege de ‘ervaren’ verwevenheid van de politiek met sommige verenigingen en een gebrek aan een gemeentelijke langetermijnvisie op investeringen in sportaccommodaties bevelen wij u aan om aan te sturen op een accommodatievisie en afwegingskader voor accommodatiebeleid. Zie vervol­gens toe op de toepassing daarvan. De resultaten van monitoring moeten gebruikt worden voor het komen tot kaderstelling en het maken van beleidsmatige keuzes. Daarbij hoort dat de gemeenteraad niet zelf, gevoed vanuit het veld, druk uitoefent of aanstuurt op het regelen van zaken buiten de visie en het afwegingskader om.

De Rekenkamercommissie stelt voor deze aanbevelingen onderdeel te laten zijn van de discussies rondom de inhoud van de nieuwe nog op te stellen sportvisie.

In een bestuurlijke reactie van het College van B&W d.d. 4 oktober aan de Rekenkamercommissie Soest wordt een reactie gegeven op de aanbevelingen.

De betreffende stukken (Quickscan en reactie B&W) zijn hier te downloaden.

De Quickscan en de reactie van het College worden besproken in de oriënterende raadsvergadering op donderdagavond 24 november. De besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van donderdagavond 1 december a.s.

Nieuwsoverzicht